Gotland Cykeluthyrning

Boka din cykel här

policy

Gotland cykeluthyrning

Integritetspolicy och
personuppgiftsbehandling

Gotlands Cykeluthyrning AB (GCU), org. nr. 556714-6351, behandlar personuppgifter i samband med handeln på https://www.gotlandscykeluthyrning.com och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen.

Uppgifter och ändamål

Personuppgifter behandlas för att GCU ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål:

• Ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig.
• Hantera eventuella returer.
• Skicka sms-aviseringar om leveransstatus.
• Besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
• Kunna skicka marknadsföringserbjudanden via nyhetsbrev.

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger exempelvis när du lägger beställningar, kontaktar oss via e-post el. dylikt. De uppgifter du anger omfattar bl a. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att GCU ska kunna uppnå ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor. Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att GCU ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på att GCU berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på GCUs skyldighet att följa rättsliga förpliktelser.

Behandling av uppgifter

Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som GCU anlitar för att uppnå ändamålen, exempelvis leverans. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla ändamålen eller så länge som GCU är förpliktade att göra detta. Därefter raderas personuppgifterna.

Kontakt

Om du har några frågor kring behandlingen av personuppgifterna kan du kontakta GCU via info@gcu.se. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. 

Dina rättigheter

Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:
• Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli
informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
• Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga
personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också
rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
• Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av
artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
• Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt
att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
• Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett
strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter
till en annan personuppgiftsansvarig.
• Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av
Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i GCUs berättigade intressen.

Integritetsskyddsmyndigheten

Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen), som kan kontaktas via imy@imy.se eller 08-657 61 00.